MITTETULUNDUSÜHINGU PSÜHHEDEELIATEADUS PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu nimetus on „Psühhedeeliateaduse ühing“, (edaspidi Ühing).

1.2. Mittetulundusühingu ingliskeelne nimi on „Estonian Association for Psychedelic Science”.

1.3. Ühing on Eestis registreeritud vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides ning mille põhieesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

1.4. Ühingu asukoht on Tartu, Eesti Vabariik.

1.5. Ühingul on õigus asutada oma esindusi, kontoreid ja osakondi.

1.6. Ühing on psühhedeelse ning enteogeense toimega ainete ja nende manustamisele järgnevate kogemuste teaduslikust mõistmisest huvitatud inimeste vabatahtlik ühendus.

1.7. Ühingu eesmärgid on psühhedeelse ning enteogeense toimega ainete ja nende manustamisele järgnevate kogemuste teadusliku mõistmise edendamine ning psühhedeelse toimega aineid kasutavate inimeste ja nende lähedaste õiguste kaitse ja elukvaliteedi tõstmine.

1.8. Ühingu peamised ülesanded on järgmised:

1.8.1. hankida, saada ja tutvustada teaduslikke teadmisi psühhedeelse toimega ainete kohta;

1.8.2. kaitsta ja esindada psühhedeelse ning enteogeense toimega teadvust muutvate ainete kasutajate ja nende lähedaste õigusi ja huvisid ning hoida ära psühhedeelse toimega ainete kasutajate diskrimineerimist ja stigmatiseerimist ühiskonnas;

1.8.3. teha ühiskonnas ja oma liikmete hulgas psühhedeelse toimega ainete kasutamisest tingitud kahjude ja riskide vähendamisele suunatud selgitustööd, samuti keelustamis- ja karistamispõhisest uimastipoliitikast tingitud kahjude alast selgitustööd;

1.8.4. osutada mõistmatu suhtumise pärast kannatanud psühhedeelse toimega ainete kasutajatele ja nende lähedastele moraalset, psühhosotsiaalset, juriidilist ja vastavalt võimalustele ning vajadusele ka materiaalset abi;

1.8.5. organiseerida psühhedeeliast huvitatute seltskondlikku suhtlemist;

1.8.6. pakkuda koolitust aktivistidele ja vabatahtlikele;

1.8.7. toetada uute tugigruppide loomist;

1.8.8. organiseerida sündmusi, koolitusi ja konverentse psühhedeelikumidega seotud teemadel;

1.8.9. korraldada sündmusi eesmärgiga kujundada ühiskonnas psühhedeelikumide kasutajate suhtes mõistvamat suhtumist;

1.8.10. arendada kontakte teiste teaduse-, tervise- ja psühhedeeliateemaliste organisatsioonidega;

1.8.11. esindada ühingu huve rahvusvahelisel tasandil, osaledes rahvusvaheliste organisatsioonide töös;

1.8.12. korraldada sündmusi ja arendada sotsiaalset ettevõtlust rahaliste vahendite saamiseks ühingu arendamise ja tegevuse edendamise eesmärgil; 1.8.13. osaleda teaduslikult põhjendatud ettepanekutega psühhedeelsete ainete ühiskondliku regulatsiooni teemalises diskussioonis.

 

2. ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED

2.1. Ühingu liikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, nõustub ühingu eesmärkidega ja on nõus täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

2.2. Ühingu liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule.

2.3. Ühingu liikmeks saada soovija tasub ühingu arvele jooksva majandusaasta liikmemaksu.

2.4. Liikmemaksu tasuvad kõik ühingu liikmed. Liikmemaksu suuruse üle otsustamine kuulub üldkoosoleku pädevusse.

2.5. Ühingu liikmed võivad ühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel.

2.6. Ühingu juhatus võib ühingust välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab mittevastavaks ühingu eesmärgile või ühingu põhikirjale.

2.7. Juhatus arvab ühingu liikmete hulgast välja isiku, kes

2.7.1. kahjustab oma tegevusega ühingut või selle mainet; või

2.7.2. ei ole liikmemaksu tasunud.

2.8. Ühingu juhatus teatab väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest. Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule.

 

3. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Ühingu liikmetel on õigus:

3.1.1. võtta osa ühingu korraldatavatest sündmustest;

3.1.2. osaleda ja hääletada üldkoosolekul;

3.1.3. saada ühingu juhatuselt teavet ühingu tegevuse kohta;

3.1.4. astuda kirjaliku avalduse alusel ühingust välja, avalduse rahuldab juhatus ühe kuu jooksul alates avalduse saamisest;

3.1.5. olla valitud ühingu juhatusse.

3.2. Ühingu liikmetel on kohustus:

3.2.1. tunnustada ühingu eesmärke ning järgida ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid ja häid tavasid;

3.2.2. tasuda igal liikmeksoleku aastal liikmemaks (ka siis, kui liikmelisus lõpeb või algab aasta kestel);

3.2.3. teatada ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed.

 

4. ÜLDKOOSOLEK

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.

4.2. Üldkoosoleku pädevuses on:

4.2.1. ühingu põhikirja ja eesmärgi muutmine;

4.2.2. ühingu liikmemaksu suuruse kehtestamine;

4.2.3. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

4.2.4. juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, sellise tehingu tingimuste määramine, juhatuse liikmega õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses ühingu esindaja määramine;

4.2.5. majandusaasta aruande kinnitamine;

4.2.6. mittetulundusühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;

4.2.7. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses ettenähtud korras vähemalt korra aastas, samuti seaduses määratud juhtudel ja siis, kui ühingu huvid seda nõuavad.

4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui ta on kokku kutsutud vastavalt seadusele ja põhikirjale.

4.5. Ühingu üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosolek kutsutakse kokku, kui ühingu juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 ühingu liikmeist palub põhjendatult ühingu juhatusel seda teha.

4.6. Juhatus informeerib liikmeid hiljemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast.

4.7. Kui ühingu liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkoosolekul, peab ta sellest kirja või elektronkirjaga teatama ühingu juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist.õ

4.8. Ühingu üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik ühingu liikmed. Igal hääleõiguslikul isikul on üks hääl. Ühingu liige võib volitada teist ühingu liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga.

4.10. Juhtudel, milliste kohta põhikirjas või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest.

4.11. Kui keegi hääleõiguslikest kohalviibijatest seda nõuab, tuleb hääletamine läbi viia salajaselt.

4.12. Üldkoosolek protokollitakse. Protokolli kantakse üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, üldkoosoleku päevakord, hääletamistulemused ja vastuvõetud otsused ning muud üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud.

 

5. ÜHINGU JUHATUS

5.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt kaks, kuid mitte rohkem kui viis liiget.

5.2. Juhatuse pädevusse kuulub:

5.2.1. ühingu igapäevategevuse korraldamine;

5.2.2. ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;

5.2.3. ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;

5.2.4. majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;

5.2.5. ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seadusest, põhikirjast ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

5.2.6 Üldkoosolek valib juhatuse liikmed ühingu liikmete hulgast.

5.3. Juhatus valitakse kolmeks aastaks.

5.4. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.

5.5. Ühingut võib esindada õigustoimingutes iga juhatuse liige üksinda.

5.6. Juhatuse liikmed on mittetulundusühingu nimel tehingute tegemisel kohustatud ühingu suhtes järgima põhikirjas ettenähtud või üldkoosoleku või juhatuse kehtestatud piiranguid. Ühingule laenu võtmiseks on vajalik juhatuse otsus.

5.7. Juhatus võib mittetulundusühingu kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata ainult üldkoosoleku otsusega ja selles otsuses ettenähtud tingimustel. Nimetatud piirang kolmandate isikute suhtes kantakse registrisse.

5.8. Juhatuse liikme võib ühingu üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.

5.9. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse liige.

5.10. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal või volikirjaga esindatud on üle poole juhatuse liikmetest.

5.11. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.

5.12. Juhatuse koosoleku kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma vajalikke asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul sõnaõigus.

5.13. Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt ühingu palgalised töötajad.

 

6. ÜHINGU TEGEVUS

6.1. Ühing võib vastavalt seadusele tegeleda majandustegevusega üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

6.2. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse aruanne möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt kaks nädalat enne ühingu üldkoosolekut.

6.3. Ühingu juhatus korraldab raamatupidamise vastavalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusele.

6.4. Ühingu vara tekib liikmemaksudest, ühingu vara kasutamisest, riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist, rahalistest eraldistest ja annetustest ning muudest laekumistest.

 

7. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE

7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

7.2. Ühenduse likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

7.3. Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnaste eesmärkidega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. Põhikiri on vastu võetud asutamiskoosolekul 14. septembril 2018 Tallinnas.